მომსახურების წესები და პირობები

  1. ტერმინთა განმარტება

წინამდებარე რეგულაციებით გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:

მიმწოდებელი - შპს „გრინლაინი“ (ს/კ 405 142 652), რომელიც ახორციელებს მომხმარებლისათვის პროდუქციის შეთავაზებას და რეალიზაციას ანაზღაურების სანაცვლოდ. 
მომხმარებელი - ნებისმიერი ქმედუნარიანი ფიზიკური პირი ან კანონმდებლობით რეგისტრირებული იურიდიული პირი, ამხანაგობა, ინდივიდუალური მეწარმე.

კომპანიის ვებ-გვერდი - შპს „გრინლაინი“ ვებ-გვერდი 
მის: www. rugged.ge
მომხმარებლის პირადი პროფილი/პორტალი - მიმწოდებლის მიერ მომხმარებლისთვის შეთავაზებული და მომხმარებლის მიერ პირადი მონაცემების საფუძველზე რეგისტრირებული პროფილი/პორტალი, რომლის მეშვეობითაც მომხმარებელი ახორციელებს სასურველი ნივთის შეძენას.

ნივთის ნასყიდობის (შესყიდვის) პირობები - მიმწოდებელი პირთან აკეთებს შეთავაზებას (ფასის გამოცხადება) ნივთზე, რომლის შეძენაც შესაძლებელია ნაღდი, უნაღდო და განვადებით ნასყიდობის შემთხვევაში.

ნაღდი ანგარიშსწორებით შესყიდვა - ნაღდი ანგარიშსწორებით ნივთის შეძენა შესაძლებელია მიმწოდებლის ფილიალებში, თანხის ადგილზე გადახდის გზით.

უნაღდო ანგარიშსწორებით შესყიდვა - უნაღდო ანგარიშსწორებით ნივთის შეძენა შესაძლებელია როგორც მიმწოდებლის ფილიალებში, ასევე ელექტრონულად - ვებ-გვერდის მეშვეობით. ნივთის ფილიალში შეძენის შემთხვევაში, მიმწოდებელი უზრუნველყოფს შესყიდული ნივთის ადგილზე გადმოცემას. ვებ-გვერდის მეშვეობით ნივთის შეძენის შემთხვევაში, მიმწოდებელი უზრუნველყოფს ნივთის ადგილზე მიწოდებას.

ვებგვერდით სარგებლობის წესები და პირობები - მომხმარებლის მიერ კომპანიის ვებგვერდზე განთავსებული აქტები, წესები და პირობები.

უსაფრთხოების პირობები - ყველა ის პირობა, რომელიც ემსახურება მიმწოდებლის მონაცემებისა და მის საკუთრებაში არსებული ნივთის დაცვას. ასევე პირობები, რომლებიც განსაზღვრავს კომპანიის მიერ მომსახურების გაწევის უზრუნველსაყოფად  მომხმარებლის მიერ მიწოდებული მონაცემების ან/და კომპანიის მიერ განვადებით ნასყიდობის დადასტურებისთვის მომხმარებლის შესახებ მოძიებული ინფორმაციის ან/და სხვა სახის ინფორმაციის გამოყენებისა და დაცვის პირობებს, რომელთაც მომხმარებელი ეთანხმება კომპანიის ვებ-გევრდზე რეგისტრაციის გზით.

ნივთის დაბრუნება/გადაცვლა/შეკეთება - მომხმარებლის მიერ შეძენილი ნივთი, რომლის დაბრუნება ხორციელდება ნაკლოვანი ნივთისთვის დადგენილ საგარანტიო პერიოდში და რომლის ნაკლიც გამოწვეული არ არის ამ უკანასკნელის არადანიშნულებისამებრ გამოყენებით, შემთხვევით დაზიანებით, გამოყენებისათვის საჭირო ინსტრუქციის არასწორად მოხმარებით. ნივთის შეკეთება - ნივთის საგარანტიო ვადაში გამოვლენილი ტექნიკური ხარვეზი, რომლის აღმოფხვრაც შესაძლებელია ამ უკანასკნელის შეკეთებით.

 

  1. ვებგვერდზე რეგისტრაცია

2.1 მომხმარებელი კომპანიის ვებ-გვერდზე რეგისტრაციით ან ავტორიზაციით ადასტურებს, რომ წაიკითხა და ეთანხმება ,,ვებგვერდით სარგებლობის წესებსა და პირობებს“, „უსაფრთხოების წესებსა და პირობებს“ და სხვა ყველა იმ რეგულაციებს რაც მიმწოდებელს აქვს გამოქვეყნებული ოფიციალურ ვებგვერდზე - www. rugged.ge შემდგომში - “წესები“. თუ მომხმარებელი არეთანხმება ამ წესებით დადგენილ შეზღუდვებს, მიმწოდებლის თხოვნაა არ დარეგისტრირდეს და არ გაიაროს ავტორიზაცია ან რეგისტრაცია ვებ-გვერდზე და სასურველი ნივთი შეიძინოს მიმწოდებლის ფილიალებიდან.

2.2 მიმწოდებლის მიერ გამოქვეყნებული ნივთის ფასი შესაძლებელია შეცვალოს ნებისმიერ დროს. ამდენად, მომხმარებლის მიერ მხოლოდ სასურველ ნივთებში დამატება ვერ უზრუნველყოფს ფასის ცვლილების შეჩერებას. მომხმარებელი მომსახურების შეცვლილ პირობებს ეთანხმება კომპანიის ვებ-გვერდზე ავტორიზაციის გავლის გზით, ხოლო თუ ცვლილება ეხება ნივთის ღირებულებას, რომელიც შეძენილი არ არის, მომხმარებელს თავისი სურვილით შეუძლია ან შეიძინოს ნივთი ან გააუქმოს შეკვეთა.  

2.3 მიმწოდებლის მიერ გამოქვეყნებული ცვლილებები არ გავრცელდება უკვე არსებულ ვალდებულებებზე.

2.4 საიტზე რეგისტრაცია - ვებგვერდზე რეგისტრაციისთვის მომხმარებელს, რეგისტრაციისთვის განუთვნილ ველში შეყავს:

-         სახელი და გვარი

-         დაბადების თარიღი

-         პირადი ნომერი

-         ფაქტობრივი მისამართი

-         მოქმედი მობილურის ნომერი

-         საქმიანობის სფერო და თვიური სახელფასო ოდენობა (არსებობის შემთხვევაში სხვა დამატებითი შემოსავალი)

-         სქესი

-         ელ-ფოსტა

2.5. დაუშვებელია, მომხმარებლისმიერ ვებ-გვერდზე განხორციელებული ისეთი ქმედება, რომელიც საფრთხეს უქმნის ვებ გვერდის ან/და მომსახურების ნორმალურ მიწოდებას, ან ეწინააღმდეგება კანონსა და წინამდებარე რეგულაციებს.

2.6. მომხმარებლის მიერ რეგისტრაციისას სხვა პირის საბანკო ბარათით ან პირადი მონაცემებით რეგისტრაციისას ან საქონლის შეძენისას, შემძენზე გადადის ის სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა, რაც სხვისი პირადი მონაცემებისა და საბანკო ბარათით სარგებლობისათვის არის გათვალისწინებული საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსით დადგენილი წესების მიხედვით. მიმწოდებელი იტოვებს უფლებას გადასცეს შესაბამის სამართალდამცავ ორგანოებს სრული ინფორმაცია პირის მიერ საქონლის შეძენის ან სხვა ოპერაციების თაობაზე.

2.7. მიმწოდებელი იძლევა გარანტიას, რომ მომხმარებლის პერსონალური მონაცემები დაცული იქნება სრულად.

  1. ნივთის შეძენა მიმწოდებლის ვებ-გვერდის მეშვეობით

3.1. მიმწოდებელი მომხმარებელს სთავაზობს სხვადასხვა კატეგორიის ტექნიკასა და აქსესუარებს. ნივთის რეკლამისა და გაყიდვის მიზნით, მიმწოდებელი ვებ-გვერდის მეშვეობით ახორციელებს მომხმარებლისთვის პროდუქციის შეთავაზებას, რომლის შეძენაც შესაძლებელია, როგორც უნაღდო ანგარიშსწორებით ნივთის მთლიანი საფასურის გადახდის შემთხვევაში, ასევე განვადებით ნასყიდობითაც.    

3.2. ნივთის შეძენა შესაძლებელია მიმწოდებლის : ქ.თბილისი, ბელიაშვილის 8, ნივთის შეძენისას, სავალდებულოა მომხმარებელი საკუთარი სახელითა და ანგარიშით ახორციელებდეს, როგორც უნაღდო ანგარიშსწორებას, ასევე ნაღდ გადახდასაც. ხოლო განვადებით ნასყიდობის შემთხვევაში, მხოლოდ მომხმარებლის სახელზე ფორმდება განვადება.

3.3. საიტის მეშვეობით, განვადებით ნასყიდობისას, თავდაპირველად მომხმარებლის ინფორმაცია მოწმდება მიმწოდებლის მიერ, ხოლო შემდეგ გადაეცემა ბანკს დასამტკიცებლად.

3.4. ნივთის ვებ-გვერდით შეძენის შემთხვევაში, მომხმარებლის მითითებით, შესაძლებელია პროდუქტის ადგილზე  მიწოდება და ხელშერულების ადგილზე გაფორმება. თუ მიტანის სერვისი და/ან პროდუქცია არ არის ხელმისაწვდომი, მიმწოდებელი ამის შესახებ აცნობებს მომხმარებელს პირად პორტალში ან, SMS-ით ან სატელეფონო ზარით, ვებ-გვერდზე რეგისტრაციის ან შეკვეთის განხორციელების დროს, მომხმარებლის მიერ მითითებულ ტელეფონის ნომერზე. ნივთის მიწოდების შემდეგ, მხარეები აფორმებენ მიღება-ჩაბარების აქტს, იმ შემთხვევაში თუ მიწოდებული ნივთი ექვემდებარება საგარანტიო მომსახურებას მიმწოდებელი გადასცემს მომხმარებელს ნივთის საგარანტიო ფურცელს.

3.5. ნივთის მიწოდების მომსახურების ღირებულებას მაღაზია განსაზღვრავს ინდივიდუალურად, რაც დამოკიდებულია ნივთის მიწოდების ადგილსა და წონაზე.

3.6. ნივთის ელექტრონული შეძენა შესაძლებელია 24 საათის განმავლობაში. ნივთის მიწოდებასთან დაკავშირებით, მხარეები თანხმდებიან მიწოდების კონკრეტულ ვადასა და დროზე. ვებ-გვერდზე გამოცხადებული ფასი არ მოიცავს მიწოდების ფასს.

3.7. დანიშნულების ადგილზე ნივთის დაგვიანებით მიტანის შემთხვევაში მიმწოდებელი არ აუქმებს შეკვეთას და არ ანაზღაურებს მიტანის საფასურს.

3.8. მომხმარებელი გაფრთხილებულია, რომ არასრული ავტორიაზაციის, არასრული საკონტაქტო ინფორმაციის, არაზუსტი მისამართის და მოწოდების ინტრუქციების არსებობის შემთხვევაში, პროდუქციის მიწოდების შეფერხებაზე/შეუსრულებლობაზე პასუხისმგებლობა ეკისრება მომხმარებელს. განმეორებით ვიზიტის ან სხვა მისამართზე მიწოდების შემთხვევაში, მომხმარებელი დამატებით იხდის მიწოდების საფასურს.

3.9. ადგილზე მიწოდების შემდეგ, მომხმარებელი უზრუნველყოფს სათანადო პირობებს ნივთის ინსტალაციის ან ჩაბარებისათვის. მიმწოდებელი პასუხს არ აგებს იმ დაზიანებაზე, ღირებულებასა ან ხარჯზე, რომელიც შესაძლოა წარმოიშვას მიუვალ ადგილზე, ან არასათანადო პირობების შედეგად.

3.10. ნივთის გადაცემა მოხდება მხოლოდ იმ მომხმარებელზე, რომელმაც გააკეთა განაცხადი ან მის მიერ მითითებულ პირზე, ასეთის არსებობის შემთხვევაში მომხმარებელი ვალდებულია ზუსტი ინფორმაცია მიაწოდოს მიმწოდებელს ნივთის ჩამბარებელი პირის შესახებ (სახელი, გვარი და პირადი ნომერი) წინააღმდეგ შეთხვევაში ხელშეკრულება მხარეებს შორის არ გაფორმდება. ნივთის ჩაბარების მომენტში აუცილებელია თან იქონიოთ პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა.

3.11. ვებ-გვერდიდან ნივთის შეძენის ან განვადებით ნასყიდობის თაობაზე განაცხადის გაკეთებიდან, ნივთის გატანამდე შესაძლებელია გაუქმდეს შეკვეთა და არ წარმოიშვას მომხმარებლის მხრიდან გადახდის საფასურის ვალდებულება, ხოლო მიმწოდებლის მხრიდან ნივთის გადაცემის ვალდებულება.

  1. მხარეთა პასუხისმგებლობა

4.1. მომხმარებელი, ვებ-გვერდზე რეგისტრაციით ადასტურებს, რომ მის მიერ რეგისტრაციის დროს წარდგენილი ინფორმაცია არის უტყუარი, ზუსტი და იურიდიული ძალის მქონე, შემდგომში მოწოდებული ინფორმაციაც ასევე იქნება უტყუარი. თუ მომხმარებლის მიერ მითითებული ნებისმიერი ინფორმაცია, მათ შორის საკონტაქტო მონაცემები იცვლება, მომხმარებელი ვალდებულია, დაუყოვნებლივ შეატყობინოს კომპანიას ამის შესახებ და მიაწოდოს შეცვლილი მონაცემები.წინააღმდეგ შემთხვევაში მის მიერ ბოლოს დაფიქსირებული საკონტაქტო მონაცემების მიხედვით გაგზავნილი ინფორმაცია მიღებულად ჩაითვლება.

4.2. მიმწოდებელი იყენებს მომხმარებლის საკონტაქტო მონაცემებს მისთვის ოფიციალური შეტყობინების ჩაბარების მიზნით, ამდენად, მომხმარებლის მიერ ელ.ფოსტაზე გაგზავნილი შეტყობინების არ გაცნობა მიმწოდებლის მიერ არ მიიჩნევა პასუხისმგებლობისგან გათავისუფლების საფუძვლად.

4.3. დაუშვებელია ვებგვერდზე არასრულწლოვანი პირის რეგისტრაცია. თუ არასრულწლოვანი პირი ასაკის გაყალბებით შეიძენს ნივთს, ნივთის მისაღებად მან უნდა წარმოადგინოს მშობელი ან მეურვე. დაუშვებელია შეზღუდულქმედუნარიანი პირის, ან მხარდაჭერის საჭიროების მქონე პირის რეგისტრაცია საიტზე, თუ ნივთის შეძენა მხარდამჭერის არაკეთილსინდისიერი ქმედებით ხორციელდება.

4.4. ვებგვერდზე რეგისტრაციის შემდეგ, რეგისტრირებული მომხმარებელი აგებს პასუხს მომხმარებლისა და პაროლის გაუმჟღავნებლობაზე. მიმწოდებელი იხსნის პასუხისმგებლობას იმ შედეგებზე, რაც პირადი პორტალის მესამე პირის მიერ გამოყენების შედეგად შეიძლება დადგეს.  1. დამატებითიპირობები

5.1. წინამდებარე წესები ძალაშია თითოეული მომხმარებლისთვის მისი რეგისტრაციიდან/ავტორიზაციიდან მიმწოდებლის ლიკვიდაციამდე.

5.2. მომხმარებელი რეგისტრაციით ან/და ავტორიზაციით ადასტურებს, რომ ის გაეცნო მომსახურების პირობებს, შენიშვნა ამ პირობების მიმართ არ აქვს, ეთანხმება მას და ადასტურებს, რომ დაიცავს განუხრელად ამ პირობებს.

5.3. მხარეთა შორის არსებული ურთიერთობები რეგულირდება საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით. ნებისმიერი უთანხმოება თავდაპირველად წყდება ურთიერთმოლაპარაკების გზით, ხოლო შეუთანხმებლობის შემთხვევაში დავას გადაწყვეტს საქართველოს სასამართლო.

5.4. წინამდებარე რეგულაციები შედგენილია ქართულ ენაზე.

5.5. წინამდებარე რეგულაციები ამოქმედდეს მისი გამოქვეყნებისთანავე.

5.6. ნივთის შეძენის პროცესში, გადახდის მეთოდის "განვადების შევსება ოპერატორის დახმარებით" არჩევის შემთხვევაში

სს მისო "კრისტალს" ვანიჭებ უპირობო უფლებას მოიძიოს ჩემს შესახებ ინფორმაცია სს "კრედიტინფო საქართველოს" საკრედიტო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზაში. ასევე ვადასტურებ, რომ გავეცანი ინფორმაციას პერსონალური მონაცემების დამუშავების თაობაზე და ვეთანხმები მას. თანახმა ვარ ჩემს შესახებ ინფორმაცია გადამოწმდეს

 

დეტალური ინფორმაცია

  1. განმცხადებელი (წინამდებარე პუნქტის მიზნებისთვის „კლიენტი“) კრისტალს (წინამდებარე პუნქტის მიზნებისთვის „კომპანია“) ანიჭებს უპირობო უფლებას მოიძიოს ინფორმაცია კლიენტის შესახებ სს „კრედიტინფო საქართველოს“ (ს/კ 204470740) საკრედიტო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზაში და ასევე კლიენტთან დამატებითი შეთანხმების გარეშე, კლიენტის როგორც პოზიტიური ასევე ნეგატიური (ნეგატიური ინფორმაცია გადაეცემა ვადაგადაცილებიდან 30 დღის გასვლის შემდეგ - ფიზიკური პირების შემთხვევაში, ხოლო 60 დღის შემდეგ - იურიდიული პირების შემთხვევაში) ვალდებულების შესახებ ინფორმაცია გადასცეს სს კრედიტინფო საქართველოს, რაც იწვევს კლიენტის აღრიცხვას „კრედიტინფო საქართველოს“ საკრედიტო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზაში, რომლის მიზანია ფიზიკურ და იურიდიულ პირებზე მონაცემთა შეგროვება, გადამუშავება და გავრცელება, რომელიც დაკავშირებულია გადასახდელი/გადახდილი და გადაუხდელი სესხებისა და სხვა მიმდინარე, შესრულებული და შეუსრულებელი/ ვადაგადაცილებული ფულადი ვალდებულებების სტატუსთან, ასევე ბაზაში არსებული ინფორმაციის ანალიტიკური გადამუშავება კრედიტუნარიანობის შეფასების მიზნებისათვის. კრედიტინფო საქართველო, რომელიც წარმოადგენს საკრედიტო ბიუროს უფლება აქვს მიღებული ინფორმაცია დაამუშაოს/გადაამუშაოს და გადასცეს მესამე პირებს, მონაცემთ ასუბიექტის კრედიტუნარიანობის/გადახდისუნარიანობის შეფასებისა და შემოწმების მიზნით.
  2. კომპანიას უფლება აქვს კლიენტის კრედიტუნარიანობის/გადახდისუნარიანობის შემოწმების, მისთვის მომსახურების გაწევის, შეთავაზებისა და სხვა კანონიერი მიზნით ძიებების რაოდენობების შეუზღუდავად მოიძიოს კლიენტის შესახებ ინფორმაცია საკრედიტო ისტორიის მონაცემთა ბაზაში და ასევე გადასცეს მასთან არსებული ინფორმაცია „კრედიტინფო საქართველოს“, კლიენტის საკრედიტო ისტორიაში ნებისმიერი ცვლილებების/დამატების შესახებ.
  3. გადასაცემი ინფორმაცია, ყოველგვარი შეზღუდვის გარეშე, მოიცავს: კლიენტის საიდენტიფიკაციო მონაცემებს, მიმდინარე სესხის/ვალდებულების მოცულობას, მიზნობრიობას, დარიცხულ პროცენტს, მოქმედების ვადას, კლიენტის მიერ სესხთან/ფინანსურ ვალდებულებასთან დაკავშირებული გადახდების დროულობას, დავალიანების ნაშთს, უზრუნველყოფის ოდენობას და უზრუნველყოფის საგნის საიდენტიფიკაციო მონაცემებს, ხოლო სასამართლო დავის არსებობის შემთხვევაში - სასამართლო სამართალწარმოებისა და სააღსრულებო წარმოების შედეგს, აგრეთვე კლიენტის აქციონერებისა და წარმომადგენლობა ზეუფლებამოსილი პირების სახელებსა და საიდენტიფიკაციო მონაცემებს და მონაცემთა ბაზისთვის საჭირო მონაცემებს.
  4. მომხმარებელი კომპანიას ანიჭებს უპირობო უფლებას:

4.4.1 მომხმარებლის მიერ წარდგენილი დოკუმენტაციის ან/და ინფორმაციის უტყუარობა გადაამოწმოს მესამე პირთან (მათ შორის განაცხადში, მითითებულ საკონტაქტო პირებთან, ოჯახის წევრებთან, და სხვა დაკავშირებულ პირებთან) და ინფორმაციის უტყუარობაში დასარწმუნებლად მიაწოდოს ინფორმაცია მესამე პირებს, სესხის განაცხადის დეტალებზე.

4.4.2 საკრედიტო აქტივობასთან დაკავშირებული პერსონალური მონაცემების დამუშავება უწყვეტად განაგრძოს მომდევნო 10 (ათი) წლის განმავლობაში ახალი სასესხო პროდუქტის შეთავაზების გაკეთების (პირდაპირი მარკენტიგული მიზანი) და რისკების შეფასების მიზნით.

  1. მომხმარებელს (მონაცემთა სუბიექტს) უფლება აქვს, ნებისმიერ დროს, განმარტების გარეშე წერილობითი უარი განაცხადოს მის მიერვე მიცემულ თანხმობაზე და მოითხოვოს კომპანიის მხრიდან მონაცემთა დამუშავების შეწყვეტა ან/და დამუშავებულ მონაცემთა განადგურება

შპს „გრინლაინის  “ ადმინისტრაცია.

rugged.ge